کار تخصصی ما System Integration یا "تجمیع سیستم ها" است. برای اجرای هر پروژه لازم است با توجه به طرح شما، نیاز پروژه، بودجه، استفاده حداکثری از امکانات داخلی، استفاده از تجهیزات مناسب خارجی، راهکار اجرائی ارائه گردد که می تواند شامل موارد زیر باشد:

مراکز صنعتی، تجاری، آموزشی

نفت، گاز، پتروشیمی

بنادر، فرودگاه ها، ترمینالها و ...

معادن و صنایع وابسته

ترافیک شهری و بین شهری