شرکت های گروه ویدا بیش از 25 سال قبل تاسیس و در این مدت پروژه های بسیاری را انجام داده است.

سابقه مدیریت شرکت ها از اواخر دهه چهل شمسی تاکنون با پروژه های عمرانی و کلیدی کشور رقم خورده است.